ABOUT THE COMPETITION

IMPORTANT ANNOUNCEMENT!

In accordance with Regulation No 15/2020 from 10 March 2020 of the Rector of Stanisław Moniuszko Academy of Music concerning the cancellation of all artistic and academic events in connection with the risk of spreading COVID-19 coronavirus and in connection with the state of epidemic throughout Poland, acting in the interest of the participants, the Organizing Committee of the 5th International Baltic Piano Competition has decided to cancel the Competition.

WAŻNE OGŁOSZENIE!

Stosując się do ​treści Zarządzenia nr 15/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku ​z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie odwołania wszelkich wydarzeń, uroczystości i imprez o charakterze ogólnouczelnianym, artystycznym i naukowym w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, oraz w związku z obowiązującym na terenie Polski stanem epidemii, działając w trosce o dobro uczestników, Komitet Organizacyjny V Międzynarodowego Bałtyckiego Konkursu Pianistycznego podjął decyzję o odwołaniu Konkursu.


ABOUT THE COMPETITION

The International Baltic Piano Competition, organised by the Piano Department of Stanisław Moniuszko Academy of Music in Gdańsk, is a way in which the pianists of the Pomerania Region would like to pay homage to Professor Zbigniew Śliwiński, who died 2003. He had been connected to the Academy in Gdańsk for over 42 years and had created the Piano Department. Professor Śliwiński remains present in the memory of his pupils as the unequalled paragon of an artist. In his humility towards music, and his professional honesty and consciousness, he saw his fundamental responsibility in creative inspiring and caring for the budding generation of artists.

The repertoire required in the competition, as well as the rules of the Jury, make it possible to perceive and reward pianists, who are professional, possess a creative artistic imagination and versatile pianistic skills. The goal of the organizers of the Competiton is to help young, talented musicians in developing their artistic careers and enable them the present their pianistic achievements in public.

By organizing the International Baltic Piano Competition in the successive years, we also hope to contribute to the promotion of the Pomerania Region – a place with rich cultural traditions.

Paweł Rydel

Head of the Piano Department
of the Stanislaw Moniuszko Academy of Music in Gdańsk

O KONKURSIE

Organizowany przez Katedrę Fortepianu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Międzynarodowy Bałtycki Konkurs Pianistyczny jest wyrazem hołdu, jaki środowisko pianistyczne Pomorza składa zmarłemu w roku 2003 Profesorowi Zbigniewowi Śliwińskiemu. Związany z gdańską uczelnią przez czterdzieści dwa lata aktywności zawodowej, twórca Katedry Fortepianu, Profesor Zbigniew Śliwiński pozostaje w pamięci swoich wychowanków jako niedościgniony wzór artysty pełnego pokory wobec muzyki, zawodowej uczciwości, a także poczucia odpowiedzialności za losy młodych adeptów sztuki.

Wymagania repertuarowe oraz regulamin Jury Konkursu pozwalają dostrzec i nagrodzić pianistów profesjonalnych, o kreatywnej wyobraźni artystycznej, dysponujących wszechstronnymi umiejętnościami warsztatowymi. Celem organizatorów Konkursu jest pomoc tym młodym, utalentowanym muzykom w rozwoju artystycznej kariery oraz publiczna prezentacja ich pianistycznych osiągnięć.

Organizując kolejne edycje Międzynarodowego Bałtyckiego Konkursu Pianistycznego mamy nadzieję przyczynić się również do promocji Pomorza, regionu o bogatych tradycjach kulturalnych.

Paweł Rydel

Kierownik Katedry Fortepianu
Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

5th International Baltic Piano Competition